პროთეზირება

რეაბილიტაცია-ადაპტაციის ეროვნულ ცენტრში #პროთეზირება ხორციელდება თანამედროვე ტექნოლოიებითა და გერმანული ფირმა #ottobock-ის კომპონენტებით.

პროთეზის დამზადებას და მორგებას უზრუნველყოფენ ჩვენი ცენტრის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, რომლებსაც გავლილი აქვთ ტრეინინგები #ottobock-ის სასწავლო ცენტრში, #გერმანიაში.

პროთეზირებისთვის პაციენტი სპეციალისტთან ერთად გადის რამოდენიმე ეტაპს:

• პაციენტის გამოკვლევა;

• საპროთეზო ნაწარმის სახეობის განსაზღვრა და ზომების აღება;

• პროთეზის მოდელირება;

• საპროთეზო ნაწარმის დამზადება;

• პროთეზირებისთვის მომზადება;

• საპროთეზო ნაწარმის მორგება: შესაბამისი ინსტრუქტაჟი და ვარჯიში.

პროთეზირებისთვის მოქმედებს სახელმწიფო დაფინანსება, რომლის მოსაპოვებლად პაციენტმა შესაბამისი დოკუმენტაციით უნდა მიმართოს ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების სააგენტოს.

სახელმწიფო დაფინანსების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენს ვებ-გვერდზე: www.ncra.ge/2-2/პროგრამები